1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Buggytours en de opdrachtgever, alsmede elke deelnemer, danwel bestuurder van de door Buggytours georganiseerde (toer)tocht, tenzij uitdrukkelijk door Buggytours schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

 2. Instructies van de toerbegeleider ten aanzien van het gebruik van de quad/ buggy /kano dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

 3. Deelname aan een door Buggytours georganiseerde (toer)tocht geschiedt volledig op
  eigen risico. Buggytours is nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan
  gedurende een tocht, aan de bestuurder, derden, danwel goederen.

 4. De deelnemer/bestuurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede
  alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde
  quad/buggy/kano toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De deelnemer/bestuurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervangen, waaronder die van beschadigde
  onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de quad/buggy/kano
  contant aan Buggytours voldoen.

 5. Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor de datum van de (toer)tocht, wordt € 100,-- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

 6. Bij annulering minder dan 48 uur voor de datum van de (toer)tocht, is het volledige bedrag verschuldigd.

 7. Buggytours is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever en/of deelnemer c.q. bestuurder van de quad/buggy/kano, danwel derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buggytours.

 8. Buggytours is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en of bedrijfschade, indirecte schade en/of winstderving.

 9. Iedere aansprakelijkheid van Buggytours is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Buggytours wordt uitgekeerd.

 10. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke die Buggytours moet maken, voor rekening van de opdrachtgever
  danwel deelnemer.

 11. De opdrachtgever en/of deelnemer is bij non-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum een rente verschuldigd van 1 % per maand vanaf de factuurdatum.

 12. Buggytours is bevoegd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, danwel te ontbinden, indien Buggytours van mening is dat de deelnemer en/of bestuurder onder invloed is van alcohol/drugs/medicijnen, die het rijgedrag van de deelnemer/bestuurder kunnen beïnvloeden, danwel wanneer de deelnemer en/of bestuurder zich niet houdt aan de instructies van de begeleider, alsmede
  weersomstandigheden zoals onweer of storm.

 13. Op alle met Buggytours gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.